دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

اقدس آغا جعفری هروی

ت ۱۲۸۹ ش مشهد

دختر سلطنت خانم و میرزا امین الله جعفری هروی، و همسر ابراهیم مسعودی خراسانی

این اطلاعات را خانواده در اختیار ما قرار داده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید