دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

منیر جعفری هروی

ت ۱۳۰۰ ش مشهد

دختر سلطنت خانم و میرزا امین الله جعفری هروی، و همسر امیرحسین مسعودی خراسانی

این اطلاعات را خانواده در اختیار ما قرار داده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید