دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

میرزا محمد خان مهرپور (مبشرالممالک)

پسر حاجیه خاور خانم و میرزا فضل الله خان (مبشرالسلطنه)؛ همسر محترم الملوک؛ فرزندان آن دو: هوشنگ، شمسی، امیر، شریفه، و احمد

این اطلاعات را خانواده در اختیار ما قرار داده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید