دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

رخشنده (مهرالدوله)

دختر حاجیه خاور خانم و میرزا فضل الله خان (مبشرالسلطنه)؛ با مسعود السلطنه ازدواج کرد؛ فرزند آن دو: میرمحمد خان

این اطلاعات را خانواده در اختیار ما قرار داده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید