دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

رضا قلی خان مهرپور (مبشرالسلطنه)

پسر حاجیه خاور خانم و میرزا فضل الله خان (مبشرالسلطنه)؛ همسر ملک منصوره مقتدر (جلالت السلطنه)؛ فرزندان آن دو: فضل الله، اسماعیل، ایران، منصورعلی، رخساره، مجید، و زهره.

این اطلاعات را خانواده در اختیار ما قرار داده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید