دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

اقدس سرلتی

همسر دوم ضیاء الدین سرلتی؛ مادر شهین دخت، شهناز، و خشایار

این اطلاعات را خانواده در اختیار ما قرار داده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید