دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

فروغ خانم تفرشی

دختر اشرف الحاجیه و حاج سید محمد تفرشی؛ همسر آقای هاشمی

این اطلاعات را خانواده در اختیار ما قرار داده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید