دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

امیرعباس (دیباج)

امیرعباس (دیباج) پسر تاج السلطنه و امیر حسن خان شجاع السلطنه بود. ازدواج اول او با شمسی خانم (خواهر ارباب فرج ضرغام) بود و دختر آنها پوری نام گرفت که پس از جدایی پدر و مادرش، تاج السلطنه او را بزرگ کرد. ازدواج دوم امیرعباس با ملکه زمان (خواهر ملکه توران مظفری) بود؛ فرزندان:‌ پری و علی (کودکان دیگر در بچگی فوت کردند).

این اطلاعات را خانواده در اختیار ما قرار داده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید