دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

تیرداد ضرابی

پسر نوابه خانم و امیر نعمت الله خان ضرابی

این اطلاعات را افراد خانواده به ما داده‌اند. از شجره نامه خانوادگی غفاری هم در تنظیم این شرح حال استفاده شده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید