دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

اکرم السادات (نورالهدی)

اکرم السادات (نورالهدی) یا نوری جان همسر چهارم سید عبدالله افقهی بود؛ فرزندان آنها: فرزانه، فراز، فریده، و حسین.

این اطلاعات را خانواده در اختیار ما قرار داده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید