دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

اشرف الحاجیه

اشرف الحاجیه از خانواده امیرشاهی های قزوین و دختر سپهسالار قزوین بود؛ برادرانش بعدها به فصیحی تغییر نام دادند. او با سید محمد تفرشی ازدواج کرد و فرزندانشان منیر، عصمت، شکوه، هوشنگ، نصرت، ملک، و فروغ نام دارند.

این اطلاعات را خانواده در اختیار ما قرار داده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید