دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

منیر تفرشی نبوی

و ۱۲۹۹ ش

منیرخانم، دختر اشرف الحاجیه و حاج سید محمد تفرشی بود. با سید عبدالله افقهی ازدواج کرد و فرزندان آن دو جمال و بدرالسادات نام داشتند. منیرخانم زمانی که بدرالسادات شش ماهه بود (حدود ۱۲۹۹) درگذشت.

این اطلاعات را خانواده در اختیار ما قرار داده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید