دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

بامس رستم

پسر دینیار رستم دستور؛‌ همسر بانو بهرام پیشدادی؛ و پدر فریدون رستم صداقت

این اطلاعات را خانواده در اختیار ما قرار داده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید