دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

افتخار خانم

از اولین خوانندگان زن در ایران که صدایش در صفحه های موسیقی ضبط شد.

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید

وقایع زندگی و اقلامِ با تاریخ

مشاهده به صورت نتایج جستجو