دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

شهاب الدوله

فرزند جهان سلطان خانم و عبدالحسین میرزا شمس الشعراء، و پسر خاله عصمت الدوله

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید