دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

یحیی خان بیات

یحیی خان بیات با تاج الملوک بیات ازدواج کرد. فرزندان آن دو عبارت بودند از: محمد زمان، سیفی، فخری، شمسی، پرویز، مهین، و پسر دیگری که جومی صدایش می کردند.

این اطلاعات را خانواده در اختیار ما قرار داده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید