دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

تاج الملوک بیات

تاج الملوک بیات، دختر فاطمه سلطان وزیری، با یحیی خان بیات ازدواج کرد. فرزندان آن دو عبارت بودند از: محمد زمان، سیفی، فخری، شمسی، پرویز، مهین، و پسر دیگری که جومی صدایش می کردند.

این اطلاعات را خانواده در اختیار ما قرار داده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید