دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

حسین ابوالحسنی

ت ۱۲۹۹ ش

حسین ابوالحسنی، فرزند صغری نسیبی و نادعلی ابوالحسنی، با مه لقا ملاح ازدواج کرد و فرزندان آن دو عبارتند از: نسرین، داریوش، و سوسن.

این اطلاعات را خانواده در اختیار ما قرار داده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید