دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

افسرالملوک بیات

دختر فاطمه سلطان وزیری و همسر آقای آریانی؛ او مدیر مدرسه ای بود که مهرانگیز ملاح (دختر افضل خانم وزیری و آقا بزرگ ملاح) شاگرد آنجا بود.

این اطلاعات را خانواده در اختیار ما قرار داده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید