دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

سلیم خان وزیری

سلیم خان سرتیپ فرزند لطفعلی خان مهاجر وزیری بود.

این اطلاعات را خانواده در اختیار ما قرار داده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید