دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

لطفعلی خان مهاجر وزیری

پدر موسی خان وزیری، سلیم خان سرتیپ، سکینه خانم، فاطمه سلطان، عیسی، عبدالله خان، و ایران الملوک

این اطلاعات را خانواده در اختیار ما قرار داده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید