دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

عالیه خانم نواب

دختر بی بی علی عسکر خان و نواب آقا جواد، همسر خان ملک، و مادر سیدمحمد طباطبایی

این اطلاعات را خانواده در اختیار ما قرار داده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید