دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

منیژه شریفی

دختر شوکت خانم فیلسوفی و علی نواب شریفی؛ همسر محمد عامری (فرزند شاه بی بی خانم اکرمی)

این اطلاعات را خانواده در اختیار ما قرار داده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید