دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

توران خانم (خانم شاهزاده)

ت ۱۲۹۶ ق

توران خانم (خانم شاهزاده)، دختر عصمت خانم (طایره) و مهرعلیخان نایب نسقچی باشی، در حدود سال ۱۲۹۶ ق به دنیا آمد. او با رضا خان سرتیپ ملقب به وثوق نظام ازدواج کرد.

«طایره: نامه ها و نوشته ها و اشعار، همراه با برگ‌هایی از زندگی او»، نیمه دیگر، شماره ۳، زمستان ۱۳۷۵، صص ۱۴۶ تا ۱۹۵. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید