دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

گوهر سلطان خانم

دختر فرج الله خان شاد لو از خوانين كرد در خراسان و از اقوام سهام الدوله (یار محمد خان شادلو)؛ همسر کریم داد خان سالار معزز و مادر عبدالحسین تیمورتاش

این اطلاعات را خانواده در اختیار ما قرار داده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید