دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

عزت الله والا

پسر شمس الملوک (طوبی) غفاری و محمد حسین میرزا والا (ظهیرالسلطان)؛ همسر نیره خضرایی؛ فرزندان: کیوان دخت، مینو، و کیهان دخت

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید