دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

ترکان الملوک (جمیل الدوله)

دختر مادر آقا و قهرمان میرزا؛ پدر ترکان الملوک زود فوت کرد و عمه‌اش (عزیز الدوله) او را پرورش داد. ترکان الملوک جمیل الدوله با فخام السلطنه ازدواج کرد و از او صاحب دو فرزند به نام های فتح الله و هدایت الله دفتری شد.

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید