دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

مخبر الدین میرزا

پسر بهرام میرزا (معز الدوله)؛ پدر نصرت خانم، یاور عبدالله میرزا، محمد حسین میرزا، نسیم تاج خانم، و زیبنده خانم که این دو در کودکی فوت کردند.

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید