دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

زیور خانم صارمی

زیورخانم صارمی دختر قمرتاج خانم ملک جهان قاجار و حاج محمد قلی خان صارم الملک (شاطر باشی) و همسر میرزا سید اسماعیل شیخ الاسلام (سیف الاسلام) بود. فرزندان وی از این ازدواج عبارتند از: میرزا مفید شیخ الاسلام (دیباج)، درخشنده (خانم شاهزاده)، و لقا (توفان آغا).

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید