دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

ماه سماء عصمت السلطنه

دختر حاجیه‏ هما خانم و فیروز میرزا نصرت الدوله فرمانفرما [اول]؛ خواهر بطنی ملک تاج نجم السلطنه، اشرف خانم سرورالسلطنه، و عبدالحسین میرزا فرمانفرما و خواهر صلبی منورالسلطنه و عبدالحمید میرزا ناصرالدوله

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید