دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

آقا میرزا مفید شیخ الاسلام

آقا میرزا مفید شیخ الاسلام فرزند فاطمه سلطان خانم و حاج میرزا حسن شیخ الاسلام بود. شرف جهان خانم رکنی و سکینه خانم همسران او بودند. پدر شاهزاده بیگم (بی بی جان).

آقا میرزا مفید شیخ الاسلام فرزند فاطمه سلطان خانم و حاج میرزا حسن شیخ الاسلام بود و برادر تاجی خانم، حاجیه جهان خانم، قمر طلعت خانم و مریم خانم بود. شرف جهان خانم رکنی و سکینه خانم همسران او بودند. فرزندان او از شرف جهان خانم رکنی سید علی (آقا میرزا بزرگ) شیخ الاسلام، حاج میرزا مسعود شیخ الاسلام، آقا میرزا محمود، آقا میرزا منصور، حاج اُمّا خانم و نیره خانم. فرزندان او از سکینه خانم میرزا سید اسماعیل شیخ الاسلام (سیف الاسلام) و بتول خانم بودند. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید