دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

محمد علی میرزا دولتشاهی مشکات الدوله [دوم]

پسر زیور خانم (شرافت السلطنه) و سلطان ابراهیم میرزا مشکات الدوله

این اطلاعات از طریق شجره نامه‌های خانواده معزی به دست آمده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید