دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

محمد صادق میرزا معزالدوله [سوم]

پسر بهرام میرزا (معز الدوله)؛ همسر ماه منظر خانم (شازده آغا)؛ فرزندان: طلا خانم، احمد میرزا، خانم خانمها، و ابوالفتح میرزا

این اطلاعات از طریق شجره نامه‌های خانواده معزی به دست آمده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید