دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

محمد باقر میرزا

پسر بهرام میرزا (معز الدوله)؛ پدر محمد تقی، علی قلی، مهدی قلی، مرضیه خانم (نواب خانم)، و جمیله خانم

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید