دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

فضل الله میرزا

پسر فاطمه خانم و بهرام میرزا (معز الدوله)؛ همسر منظرالسلطنه؛ فرزندان: شاه بی بی خانم، محمد میرزا، اقدس الملوک، ربابه خانم (منظرالدوله)، مهر ماه خانم، و افسانه خانم

این اطلاعات از طریق شجره نامه‌های خانواده معزی به دست آمده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید