دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

ماه پاره خانم (خانم شازده)

دختر بهرام میرزا (معز الدوله)؛ مادرش خواهر جمشید بیگ گرجی بود؛ همسر اولش سلطان حسین میرزا و همسر دومش نادر میرزا بود؛ فرزندان او: شمس الدین میرزا (مرآت الدوله)، ضیاءالدین میرزا، خانم منتظرالدوله، حسنعلی میرزا، والیه خانم (شاهزاده والی)، و سعدالدین میرزا

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید