دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

بریه آفاق السلطنه اعتضادی

بریه آفاق السلطنه اعتضادی دختر شاه بانو خانم انور الدوله و محمد حسن میرزا معتضد السلطنه. ابتدا با میرزا رضا خان افشار تاجر ازدواج کرد که این ازدواج منجر به جدایی شد. بعد همسر آقای خراسانی، برادر شریف العلماء، شد که دفتر خانه داشت. فرزندی نداشتند و دو دختر را به فرزندی قبول کردند. خراسانی در حضرت عبدالعظیم در مقبره جدش دفن است.

این اطلاعات را بهمن بیانی، صاحب مجموعه بیانی، در اختیار ما قرار داده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید