دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

ابتهاج ملک خانم

دختر گل پیراهن خانم خانمها اعتضادی و عباسقلی میرزا مخاطب الملک بود که با هادی خان انصاری ازدواج کرد و آن دو یک پسر به نام امیرحسین انصاری داشتند.

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید