دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

محترم السلطنه

محترم السلطنه دختر ستاره خانم و پاشا خان امین الملک بود که بعدها همسر محمد علیخان امین الدوله شد. پسرش محسن خان امین الدوله با فخرالدوله دختر مظفرالدین شاه ازدواج کرد که علی امینی نخست وزیر دوران پهلوی از فرزندان آنهاست.

این اطلاعات را افراد خانواده به ما داده‌اند. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید