دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

عکس خانوادگی

عکس خانوادگی

از راست: ردیف جلو: مرد نشسته: عبدالامیر میرزا، کودکان نشسته: پوراندخت و معززالملوک، مرد نشسته: عبدالمجید میرزا. کودکان ردیف وسط: امیر رضا خان، انوشیروان میرزا، و تقی خان میرزا. ردیف پشت: کرامت السلطنه، ناشناس، و شوکت آقا

نمای تفصیلی

  • تاریخ قرن ۱۴ ق
  • ابعاد ۱۲.۶ × ۱۷.۷ سانتیمتر
  • مجموعه ها نصرت مظفری
  • متعلق به مجموعه نصرت مظفری
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۲۵ بهمن ۱۳۹۰ ش
  • آخرین ویرایش ۷ مهر ۱۳۹۵ ش
  • شماره سند 907A11
  •