دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

مکاتبات مربوط به عمارت مهد علیا، ۱۳۰۱ تا ۱۳۰۶ ش

مکاتبات مربوط به عمارت مهد علیا، ۱۳۰۱ تا ۱۳۰۶ ش

مکاتبات میان هیئت وزراء، وزارت مالیه، و وزارت معارف درباره واگذاری قسمت بیرونی عمارت مهدعلیا واقع در حضرت عبدالعظیم به مدرسه دولتی عظیمیه

نمای تفصیلی