دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

تلگراف مشیرالملک به علاء الدوله، ۱۲۹۱ ق

تلگراف مشیرالملک به علاء الدوله، ۱۲۹۱ ق

درباره الزام قوام‌الملک به پرداخت تنخواهی که به ازای مقرری مرحوم مهد علیا متقبل شده بود.

نمای تفصیلی