دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

مکاتبات ملکه ایران و ظهیرالسلطان با وزارت مالیه، ۱۳۳۴-۱۳۳۷ ق

مکاتبات ملکه ایران و ظهیرالسلطان با وزارت مالیه، ۱۳۳۴-۱۳۳۷ ق

مکاتبات میان ملکه ایران (فروغ الدوله)، خزانه داری، اداره محاسبات کل، و وزارت مالیه درباره تصویب هیئت وزرا برای دادن خسارت پنج هزار تومانی بابت ساختن منزل و تهیه مبل به ملکه ایران به دلیل غارت خانه او در روز به توپ بستن مجلس شورای ملی در انقلاب مشروطه و درخواست دریافت دو هزار و پانصد تومان باقی مانده این مبلغ؛ پس از درگذشت ملکه ایران، پسرش محمد ناصر ظهیرالسلطان از وزارت مالیه می خواهد که بخشی از بدهی مالیات خود بر هفتاد و شش خروار جو روستای مست خوبان و مزارع آن واقع در بلوک شراء عراق [عجم] را به ازای باقی مانده بدهی دولت، حساب کند؛ شامل سواد وکالت نامه وراث ملکه ایران، ظهر حضور، فروغ الدوله، ملکه الملوک، و ولیه فروغ الملوک به ظهیر السلطان که به تأیید صفا علی (علی ‌خان ظهیرالدوله) رسیده‌است.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۳ رجب ۱۳۳۴ ق تا ۱۶ صفر ۱۳۳۷ ق
  • مجموعه ها سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
  • متعلق به سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
  • محدودیت استفاده پژوهشگران به منظور انتشار همواره باید با ذکر منبع اصلی سند باشد.
  • تاریخ آپلود ۱۸ مرداد ۱۳۹۹ ش
  • آخرین ویرایش ۱۱ مهر ۱۳۹۹ ش
  • شماره سند 902A9
  •