دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

مکاتبات درباره مقرری صاحب خانم، ۱۳۲۲ ق

مکاتبات درباره مقرری صاحب خانم، ۱۳۲۲ ق

تلگراف از صاحب قرانیه به ظل السلطان در اصفهان، درباره مشکل صاحب خانم (عمه ظل السلطان) برای دریافت مواجبش که حواله اصفهان است؛ تلگراف ظل السلطان مبنی بر این که قرار بر این بوده که صاحب خانم قبضش را به اصفهان بفرستد و به سراج الملک حواله شود که مواجب او را قسط به قسط بفرستد؛ همچنین تلگراف ظل السلطان که از سراج الملک خواسته چهل تومان بر نهصد و شصت تومان مقرری افزوده تمام هزار تومان را نقد برساند.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۲۲ شوال ۱۳۴۱ ق
  • مجموعه ها سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
  • متعلق به سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
  • محدودیت استفاده پژوهشگران به منظور انتشار همواره باید با ذکر منبع اصلی سند باشد.
  • تاریخ آپلود ۳۰ مهر ۱۳۹۹ ش
  • آخرین ویرایش ۱۸ مرداد ۱۴۰۰ ش
  • شماره سند 902A54
  •