دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

درباره حقوق مریم خانم و قمرتاج خانم، ۱۳۲۹ ق

درباره حقوق مریم خانم و قمرتاج خانم، ۱۳۲۹ ق

شامل نامه‌های‌ تصویب حقوق مریم خانم و قمرتاج خانم، دختران علیرضا خان عضدالملک (نایب السلطنه)؛ وکالت نامه مریم خانم به عباسقلی خان و وکالت نامه قمرتاج خانم به دبیر همایون برای نوشتن تعرفه حقوق دیوانی آن‌ها در دفتر محاسبات کل مالیه؛ و برگه‌های مشخصات حقوق آن دو که شامل یادداشتی درباره چگونگی تقسیم حقوق علیرضا خان عضدالملک، به خواست خود او، میان فرزندانش است.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۱۳ جمادی‌الثانی ۱۳۲۹ ق تا ۱۸ رجب ۱۳۲۹ ق
  • مجموعه ها سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
  • متعلق به سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
  • محدودیت استفاده پژوهشگران به منظور انتشار همواره باید با ذکر منبع اصلی سند باشد.
  • تاریخ آپلود ۲۷ فروردين ۱۴۰۰ ش
  • آخرین ویرایش ۱۸ مرداد ۱۴۰۰ ش
  • شماره سند 902A206
  •