دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

فرزندان یمین السلطنه دارا

فرزندان یمین السلطنه دارا

نشسته از راست:‌ احترام السلطنه (همسر آینده مصباح حضرت کریمی)، معصومه خانم شعف الدوله (همسر آینده میرزا عیسی خان امیرسلیمانی ملقب به امیر امنع)، خانم اختر السلطنه (نوه بیگم خانم و یمین السلطان، دختر گلین خانم، مادر ملوک سادات)، شازده خانم (همسر آینده یمین السلطان دارائی)، بیگم خانم، توران تاج خانم (همسر آینده یمین السلطنه قوام)، و سوسکی (مستخدمه). ردیف جلو از راست: مقبل السلطان، فرح السلطنه (همسر آینده ممتاز السلطان).

نمای تفصیلی

  • تاریخ [اوایل قرن ۱۴ ق]
  • ابعاد ۱۶ × ۲۲ سانتیمتر
  • مجموعه ها بهمن بیانی
  • متعلق به مجموعه بهمن بیانی
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۲۵ بهمن ۱۳۹۰ ش
  • آخرین ویرایش ۲۹ دى ۱۳۹۶ ش
  • شماره سند 31e141
  •