دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

وصیت نامه عباس میرزا نایب‌ السلطنه

وصیت نامه عباس میرزا نایب‌ السلطنه

وصیت نامه عباس میرزا نایب السلطنه، پسر آسیه خانم و فتحعلی شاه، درباره محل دفن خود، ‌چگونگی تقسیم اموال و جواهراتش و آرزوی رهایی اسرای خراسان از دست ترکمان‌ها و ازبک‌ها.