دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نامه های نظام الدوله، حدود ۱۳۱۹ق

نامه های نظام الدوله، حدود ۱۳۱۹ق

نامه های نظام الدوله از نیس فرانسه در رابطه با معالجه و بهبودی حالش، شرح تشییع جنازه ملکه انگلستان [ویکتوریا]، گزارشی از تحصیل نظام الممالک، و شرح فرستادن صندوق هایی به ایران.

نمای تفصیلی

  • آفریننده حسینقلی خان نظام الدوله
  • تاریخ حدود ۱۳۱۸ یا ۱۳۱۹ ق
  • ابعاد ۲۱ × ۲۷ سانتیمتر, پشت نامه ۱: ۱۲ × ۲۵ سانتیمتر, و ۲۰ × ۱۳ سانتیمتر
  • مجموعه ها بهمن بیانی
  • متعلق به مجموعه بهمن بیانی
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۳۰ مرداد ۱۳۹۱ ش
  • آخرین ویرایش ۱۸ مهر ۱۳۹۱ ش
  • شماره سند 31a003
  •