دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

صلح نامه محمدباقر با محمدتقی، بهاءالدین، و مرتضی، ۱۳۳۳ ق

صلح نامه محمدباقر با محمدتقی، بهاءالدین، و مرتضی، ۱۳۳۳ ق

صلح نامه محمد باقر خان مظفر نظام، پسر مرحوم مظفرالدوله امیرتومان، با سید محمدتقی، سید بهاءالدین، و سید مرتضی مبنی بر مصالحه سهم ارثش شامل یک دانگ از شش دانگ قریه انزر واقع در طارم به مال‌المصالحه مبلغ ششصد و پنجاه تومان وجه نقد قران جدیدالضرب ۲۴ نخودی هزار دینار رایج

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۱۵ شعبان ۱۳۳۳ ق
  • ابعاد ۲۱ × ۳۳ سانتیمتر
  • مجموعه ها سیما امیرابراهیمی-ذوالفقاری
  • متعلق به مجموعه سیما امیرابراهیمی-ذوالفقاری
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲۶ بهمن ۱۳۹۷ ش
  • آخرین ویرایش ۳ ارديبهشت ۱۳۹۸ ش
  • شماره سند 17203A61
  •