دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

صلح نامه میان فاطمه خانم و برادرش، ۱۳۳۳ ق

صلح نامه میان فاطمه خانم و برادرش، ۱۳۳۳ ق

صلح نامه فاطمه خانم، دختر مرحوم حسین پاشا خان مظفرالسلطنه، با برادرش، ابوالقاسم خان منصور همایون سرهنگ، مبنی بر مصالحه مساحت پنج شعیر از یک دانگ از شش دانگ قریه انزر در طارم علیا با تمام توابع در ازای مبلغ سیصد و سیزده تومان و دو ریال وجه نقد قران جدیدالضرب ۲۴ نخودی؛ از شرایط صلح نامه این است که فاطمه خانم به مدت شش ماه از زمان تحریر بتواند آن‌را فسخ کند و منافع این ملک در ازای پرداخت چهل و شش تومان و نه هزار و هفتصد و پنجاه دینار وجه نقد در اختیار او باشد و او باید این مبلغ را ظرف مدت شش ماه پرداخت کند. در تاریخ ۱۳ رجب ۱۳۳۴ ق، ابوالقاسم خان منصور همایون سرهنگ این ملک را با امیرحسین خان عاصم‌السلطنه در ازای مبلغ سیصد و هفتاد تومان و یک‌هزار و دویست پنجاه دینار مصالحه کرد. سپس امیرحسین خان عاصم‌السلطنه این ملک را با حسین قلی خان منیع‌الدوله در ازای مبلغ یک‌هزار و دویست و پنجاه تومان نقد ریال جدیدالضرب رایج مصالحه کرد.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۲۵ رمضان ۱۳۳۳ ق
  • ابعاد ۲۱ × ۲۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها سیما امیرابراهیمی-ذوالفقاری
  • متعلق به مجموعه سیما امیرابراهیمی-ذوالفقاری
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲۶ بهمن ۱۳۹۷ ش
  • آخرین ویرایش ۳ ارديبهشت ۱۳۹۸ ش
  • شماره سند 17203A51
  •